Skip to content

Suositteluluparekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 15.2.2022

1 Rekisterinpitäjä

Renoa Group Oy (2612804-5)

Sievisenmäentie 10 B, 40420 JYSKÄ

Puhelin: 020 7669 940

Sähköpostiosoite: tietosuoja@renoa.fi

(jäljempänä ”me”)

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Hämäläinen

Sievisenmäentie 10 B, 40420 JYSKÄ

Sähköpostiosoite: tietosuoja@renoa.fi

3 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaamme antaman suosituksen käyttäminen tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnissa ja myynnissä. Suositteluluvan antaneen henkilön tietoja (nimi, remontoitua kohdetta koskevat tiedot) voidaan ilmaista tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnissa ja myynnissä muille kuluttaja-asiakkaille.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on antamasi kirjallinen suostumus.

4 Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?

Käsittelemme suositteluluparekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietojasi:

  • etu- ja sukunimi
  • remontoidun kohteen osoite
  • kuvaus tehdystä remontista ja sen ajankohdasta
  • tiedot annetuista suositteluluvista tai -kielloista

Saamme tiedot sinulta itseltäsi mm. tuotteitamme ja palveluitamme koskevan sopimuksenteon yhteydessä, tarjoamiemme maksuttomien palveluiden yhteydessä sekä erilaisten asiakaspalvelurajapintojen, kuten kotimyynnin yhteydessä.

5 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa konserniyhtiöillemme tässä selosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Käyttäessämme ulkopuolista palveluntarjoaa, huolehdimme tietosuojastasi tekemällä tarvittavat tietojenkäsittelysopimukset palveluntarjoajan kanssa.

Lähtökohtaisesti emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Käytössämme olevat IT-järjestelmät voivat kuitenkin mahdollistaa palveluntarjoajan pääsyn tietoihin EU:n/ETA:n ulkopuolelta. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

6 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Poistamme henkilötietosi rekisteristä, kun tietojen käsittellylle ei ole enää oikeudellista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

7 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Siltä osin kuin olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellensä pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä ilman erillistä syytä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

8 Kehen voit olla yhteydessä?

Pyydämme esittämään kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.